Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

 • odroczenie obowiązku szkolnego,
 • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
 • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • indywidualny program lub tok nauki,

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 12-09-2018
wytworzył: Ewa Nowotczyńska
data: 12-09-2018
data: 12-09-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 15-12-2017 - Edycja treści
 • 30-11-2017 - Edycja treści
 • 17-05-2017 - Edycja treści
 • 25-03-2016 - Edycja treści
 • 13-11-2015 - Edycja treści
 • 18-05-2015 - Edycja treści
 • 11-05-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1113